BOLAGSSTÄMMA EKOBRYGGERIET I SVERIGE AB
3 APRIL 2023 KL. 08.00

Kallelse till extra bolagsstämma för Ekobryggeriet i Sverige AB.

Aktieägare i Ekobryggeriet i Sverige AB, 559257-5467, kallas till extra bolagsstämma vilken kommer hållas på Finspångsvägen 63, 602 13 Norrköping den 3 april 2023 klockan 08.00.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande, val av ordförande och protokollförare vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av justeringsman.
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordningen.
6. Ändring i bolagsordning, ändring av bolagets namn. Namnförslag:
East Drinks AB
Himmelstalund Drinks AB
Drinkprojects AB
7. Stämmans avslutande.

Deltagande

Aktieägare som på dagen för bolagsstämman är införd i aktieboken har rätt att delta i bolagsstämman.

Vänligen anmäl ert deltagande till info@nordicsoda.se, senast den 23 mars 2023 om ni önskar delta på stämman. 

 

Say hi

mail: info@nordicsoda.se
+4611-49644150

Come see us

The Nordic Soda Company
Finspångsvägen 63
60213 Norrköping

Retailers

Are you a retailer and want to put an order?
order@nordicsoda.se

Nordic-Soda-logo
Top